Stichting Inclusief Onderwijs
Laagte Kadijk 146
1018 ZD Amsterdam
tel 06 50661027
fax +31 (0)20 6388166
email: grooff1@hotmail.com


Budget ambulante begeleiding inzetten op gewone school


De ondersteuning voor leerlingen met een clusterindicatie is in twee delen: een deel voor extra formatie op de school en een deel voor ambulante begeleiding vanuit een regionaal expertisecentrum. Het budget voor ambulante begeleiding kan echter ook worden overgeheveld naar de school waar de leerling met een handicap zit. Deze mogelijkheid is weinig bekend, maar het kan wel en het gebeurt ook al vaker in de praktijk.
Bij de invoering van de wet (zie hieronder) is het geld voor ondersteuning van leerlingen met een handicap in het reguliere onderwijs grofweg in twee delen gesplitst. Een deel dat echt in de rugzak wordt meegegeven en dat de ontvangende school naar eigen inzicht kan besteden en een deel voor ambulante begeleiding vanuit het REC. De minister wilde destijds waarborgen dat de werkgelegenheid bij de expertisecentra niet plotseling zou verdwijnen. Ook was er de wens expertise te behouden.
Maar tijdens de parlementaire behandeling werd ook gezegd dat, indien het expertisecentrum, de reguliere school en de ouders het eens worden, het budget voor ambulante begeleiding ook geheel of gedeeltelijk naar de reguliere school kan worden overgeheveld als de leerling daar meer baat bij heeft.

Hoe moet zo'n overheveling worden geregeld?

Dat gaat verbazingwekkend simpel. De reguliere school en de ouders vragen aan het expertisecentrum om het budget dat gemoeid is met ambulante begeleiding per leerjaar over te hevelen naar de school. de onderbouwing van die wens komt in het individuele handelingsplan van de specifieke leerling te staan. Er moeten natuurlijk onderwijskundige argumenten zijn. Aangegeven moet worden waarom het beter is voor een leerling om bijvoorbeeld meer assistentie direct in de klas te krijgen in plaats van ambulante begeleiding.
Als de onderbouwing goed is, zal ook het expertisecentrum die mening delen. De overheveling wordt vastgelegd in het Handelingsplan en het expertisecentrum maakt het geld over naar de school. De procedure herhaalt zich elk jaar.
Mochten school, expertsiecentrum en ouders het niet eens worden over de gevraagde overheveling, dan wordt de kwestie voorgelegd aan de Adviescommissie Toelating en Begeleiding (ACTB) of een van de onderwijsconsulenten van het ACTB.

In welke gevallen is overheveling nuttig

Een school voor basisonderwijs die bijvoorbeeld de tiende leerling met Down-syndroom verwelkomt, heeft natuurlijk al veel kennis verzameld en heeft geen ambulante begeleiding meer nodig alsof het de eerste keer is dat een leerling met dit syndroom binnenkomt. Het budget kan dan beter worden gebruikt voor bijvoorbeeld extra rekenlessen in de klas.
Een school kan veel nut hebben van bijvoorbeeld het eerste jaar ambulante begeleiding maar in het tweede of derde jaar denken dat de ambulante begleider niet veel nieuws meer heeft toe te voegen. ook dan kan er reden zijn te vragen het bduget dircet op school in te zetten.

Soms heeft het expertisecentrum niet de juiste deskundigheid (of mankracht) voor een bepaalde leerling. Ook dan kan het budget voor ambulante begeleiding direct worden overgeheveld. De school kan dan de specifieke expertise inhuren op de vrije markt.

Miljoenen blijven ongebruikt
In de jaren 2006 en 2007 bleef elk jaar 38 miljoen over bij de gezamelijke expertisecentra (zie bij het nieuwsoverzicht). De REC's hadden geen personeel genoeg om ambulante begeleiding te geven. Des te meer reden voor ouders en reguliere school om het geld voor ambulante begeleiding over te laten dragen.

Rugzakwet


De huidige wet Leerling Gebonden Financiering (‘rugzak’)


Op 1 augustus 2003 is de wet op de Leerling Gebonden Financiering in werking getreden. Deze wet wil dat de ouders zélf kunnen kiezen of ze hun kind met handicap naar het reguliere onderwijs of het speciaal onderwijs laten gaan. Het geld (de 'rugzak') gaat met de leerling mee. De wet regelt onder andere de indicatiestelling en de bekostiging. Welk kind heeft recht op een rugzak en volgens welke categorie? Deze categorie bepaalt hoe groot de rugzak is voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Tevens bepaalt de wet dat de verschillende speciale scholen in een regio moeten samenwerken in het zogeheten Regionaal Expertise Centrum (REC). Deze samenwerkingsverbanden zijn wel weer naar handicap gescheiden in vier clusters.
Cluster 1: voor kinderen met visusproblemen (blind of slechtziend).
Cluster 2: voor kinderen met gehoorproblemen.
Cluster 3: voor kinderen met een lichamelijke handicap of verstandelijk leerprobleem (mytyl-, tytyl- en zmlk-onderwijs en voor kinderen met een chronische ziekte zoals zware epilepsie).
Cluster 4: voor kinderen met gedrags- of psychiatrische problemen.
Kiest de ouder voor een reguliere school, dan krijgt deze school haar gelddeel op de giro; het REC krijgt het ambulante deel. De school maakt met de ouders en het REC een handelingsplan waar in staat hoe de school het 'rugzak-geld' gaat besteden. Ook worden de leerdoelen besproken (voorzover die afwijken van de standaardeinddoelen) en de methodieken en ondersteuning die nodig zijn om deze leerdoelen te behalen.
Bijvoorbeeld voor een leerling met meervoudige handicap bedraagt de rugzak 16.000 euro. De reguliere school krijgt hiervan 10.000 euro op haar giro, het REC 6.000 euro.
Als een school meerdere 'rugzak'-kinderen heeft, kan in overleg met de ouders en het REC afgesproken worden dat het geld voor het ambulante deel wordt gebruikt voor een extra leerkracht in school die de inclusie faciliteert. Hier zijn al voorbeelden van.

De LGF-wet is zo nieuw dat hij tal van aanpassingen behoeft. In de praktijk komen de knelpunten naar voren. Daarom is regelmatig een overleg gepland tussen ouderverenigingen, onderwijsbonden en het ministerie en politici. Een van de knelpunten is de gedwongen inzet van het REC op school. Is deze inzet kostenefficiënt en didactisch effectief? Een ander probleem is de mogelijkheid die reguliere scholen hebben om een leerling te weigeren. Dit belemmert de schoolgang van veel kinderen met een handicap ernstig. Het houdt de vernieuwing van het onderwijs tegen, waarin élk kind naar de school van zijn keuze kan. Ook de inzet van zorggeld op school blijft soms een probleem zolang de schoolgang van een kind met handicaps door twee ministeries wordt gefinancierd (VA/VS en OCW).

Indicatiestelling
Het kan voorkomen dat een kind ernstige leerproblemen heeft, die niet onder het WSNS-beleid (Weer Samen Naar School) vallen. Ook in dat geval kunnen leerkrachten/ouders een 'rugzak-indicatie' aanvragen bij het REC. Om te weten bij welke regio of welk REC u terecht kunt, kunt u de website raadplegen van de landelijke commissie indicatiestelling, www.lcti.nl
Ook kunt u bellen met de CG-raad (030-291 66 00) of de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) (030-236 37 67).

Meer informatie?
De CG-raad heeft samen met de FvO drie prima brochures uitgegeven ( 2,50/stuk en 5,00/per drie). U kunt de brochures aanvragenbij de CG-raad (030-291 66 00). Het gaat om:
  • Recht op een rugzak? Brochure voor ouders over indicatiestellingbij de LGF.
  • Sterker in je schoenen. Een brochure over rechten en plichten van ouders bij de LGF.
  • Handvat voor een handelingsplan bij LGF.
Op de volgende websites kunt u handige informatie vinden:
www.lcti.nl
www.oudersenrugzak.nl

Bron: Samen leren, Samen leven.
Door: Drs. Trix Grooff
Hoofdstuk 8